Καλάθι Αγορών

0 προϊόντα

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΘΕΜΑ

Αρ. 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.stilno.gr, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης στο Δικτυακό τόπο και χρήσης αυτού και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του "Stilno bags" Ltd, Περιφέρεια Σόφιας (πρωτεύουσα), δήμος Stolichna, Σοφία 1415, Dragalevtsi, str. Lamar Νο 3, apt. 5 , UIC BG204472071, εκπροσωπούμενη από τον Dimitar Angelov, στο εξής αναφερόμενο ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και του Πελάτη, στο εξής αναφερόμενος ως ΧΡΗΣΤHΣ, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.stilno.gr, εφεξής " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (eShop)". Με την δημιουργία παραγγελίας στο eShop,ο Χρήστης  δηλώνει ότι γνωρίζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους αποδέχεται ως προς τις σχέσεις του με τον Προμηθευτή.


ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

Αρ. 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

1. Όνομα προμηθευτή: "Stilno bags" Ltd

2. Έδρα και διεύθυνση διευθυντικών στελεχών: Σόφια, Dragalevtsi, Lamar Str. 3, ap. 5

3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: Σόφια, Pr. Chryso Vakaryski Str. 13

4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Σόφια, Email: sales@stilno.gr, τηλ .: 698 088 8457

5. Εγγραφή στα δημόσια μητρώα: UIC BG204472071

6. Εποπτικές αρχές: 

 1. Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διεύθυνση: Σόφια τ.κ 1592, bul. "Professor Tsvetan Lazarov" 2, τηλ .: +359 2 915 3 518, www.cpdp.bg
 2. Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών, Διεύθυνση: Σόφια τ.κ 1000, pl."Slaveĭkov" №4A, floor 3, 4 και 6, τηλ .: +359 2 980 25 24, fax: +359 2 988 42 18, Ιστοσελίδα: www.kzp.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη www.eccgreece.gr.

7. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας BG 204472071


III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (eShop)

Αρ. 3. Το eShop είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.stilno.gr μέσω του οποίου οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από το eShop:

1. Για να εγγραφιλυν και να δημιουργήσουν λογαριασμό για την περιήγηση στο eShop και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών πληροφόρησης.

2. Για την δημιουργία ηλεκτρονικών δηλώσεων σε σχέση με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με το eShop μέσω της διεπαφής της σελίδας eShop που διατίθεται στο Διαδίκτυο. 

3. Να συνάπτουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης των προϊόντων που προσφέρονται από το eShop.

4. Για την εκτέλεση των πληρωμών, σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το eShop, σύμφωνα με τις μεθόδους ηλεκτρονικής πληρωμής που υποστηρίζονται από το eShop.

5. Για να λλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από eShop.

6. Για την προβολή των εμπορευμάτων, των χαρακτηριστικών τους, των τιμών και των όρων παράδοσης.

7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της σελίδας διασύνδεση του eShop στο Διαδίκτυο;

Αρ. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των Δικαιούχων που προβλέπονται από το νόμο στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τους όρους που υιοθετούνται στην πρακτική, το καταναλωτικό ή το εμπορικό δίκαιο.

Αρ. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από την eShop μέσω της διασύνδεσης προμηθευτή που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της στο www.stilno.gr ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

(2) Βάσει της συμφωνίας που συνάπτεται με τους Χρήστες σχετικά με την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα του Χρήστη στα προϊόντα που έχει παραχωρήσει μέσω του interface.

(3) Οι χρήστες καταβάλλουν στον προμηθευτή την αμοιβή για τα αγαθά που παραδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο eShop και στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής που ανακοινώθηκε από τον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου του eShop.

(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα Προϊόντα που ζητούνται από τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Παροχέας στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

(5) Η τιμή για παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά από την τιμή των αγαθών.

Αρ. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εγγράφου και Ηλεκτρονικής Υπογραφής Αρ. 11.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο χρήστης έχει εισάγει το κατάλληλο όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. 


IV. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (eShop)

Αρ. 7. (1) Ο Χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το eShop για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, θα πρέπει να εισάγει ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση που επιλέγει, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο του Παροχέα.     

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά "Δέχομαι" και "Εγγραφή", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενημερωμένος με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί άνευ όρων.

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη στέλνοντας ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει ο Χρήστης, στο οποίο αποστέλλονται οι πληροφορίες ενεργοποίησης της εγγραφής. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης με ηλεκτρονική αναφορά στην επιστολή που ενημερώνει σχετικά με την εγγραφή, που αποστέλλεται από τον Προμηθευτή. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ένας Λογαριασμός Χρήστη και δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη.

(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τα δεδομένα που αναφέρονται στην εγγραφή του σε περίπτωση αλλαγής.

(6) Σε περίπτωση που η εγγραφή πραγματοποιείτε μέσω ενός λογαριασμού που χρησιμοποιείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλου λογαριασμού δικτύου, το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης είναι το πρόσωπο / κάτοχος του λογαριασμού στο κοινωνικό ή άλλο δίκτυο που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του Χρήστη στο σχετικό κοινωνικό ή άλλο δίκτυο.

Αρ. 8. (1) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται τη στιγμή της αρχικής εγγραφής του Χρήστη καθώς και κάθε επακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή είναι η "Κύρια Διεύθυνση Email" κατά την έννοια αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κύριας επαφής του.

(2) Αφού λάβει αίτημα αλλαγής του Email, ο Προμηθευτής στέλνει αίτημα επιβεβαίωσης της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στο νέο Κύριο E-mail Επαφής που έχει καθορίσει ο Χρήστης.

(3) Η αλλαγή του Βασικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου γίνεται μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη, εκφρασμένη με αναφορά που περιέχεται στην αίτηση επιβεβαίωσης από τον Προμηθευτή.

(4) Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον χρήστη για την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στον Χρήστη στην πρωταρχική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώθηκε εξ’αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2.

(5) Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της Διεύθυνσης Email.

(6) Ο Προμηθευτής μπορεί να απαιτήσει από τον Χρήστη να χρησιμοποιεί τη κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.


V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Αρ. 9. (1) Οι Χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του Προμηθευτή για να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των προϊόντων που προσφέρει ο Προμηθευτής στο eShop.

(2) Η σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα.

(3) Η Συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη αποτελεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.stilno.gr

(4) Ό ενας συμβαλλόμενος στη συμφωνία με τον Προμηθευτή είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα που δημιούργησαν λογαριασμό με τον Προμηθευτή.

(5) Ο πάροχος περιλαμβάνει, στη διεπαφή της ιστοσελίδας του, τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 

(6) Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο Χρήστης έχει εγγραφεί στον Προμηθευτή. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης ενός αγαθού θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που δηλώνεται από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή.

(7) Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, ο προμηθευτής ειδοποιεί ρητά το χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα.

(8) Η σύμβαση και η επιβεβαίωση της παραλαβής της σύμβασης θεωρείται ότι έχουν ληφθεί όταν οι αποδέκτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτές..

(9) Ο προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Χρήστης και δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα δεδομένα που υποδεικνύονται από τον Χρήστη είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

Αρ. 10. Οι Δικαιούχοι συνάπτουν τη Συμφωνία Αγοράς-Πώλησης με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Πραγματοποίηση εγγραφής στο eShop και παροχή (Aπαραίτητα δεδομένα εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί στο eShop.): 
 • Όνομα και Επίθετο
 • Τηλ. Επικοινωνίας
 • Email
 • Διεύθυνση παράδοσης
 • Κάνοντας είσοδο στο eShop με τον όνομα και τον κωδικό πρόσβασης.
 • Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται από το eShop και κάνονατς προσθήκη στο καλάθι αγορών.
 • Δηλώνοντας τα στοιχεία παράδοσης της παραγγελίας.
 • Επιλέγοντας τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
 • Επιβεβαίωση παραγγελίας.


VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αρ. 11. Οι κανόνες του παρόντος Τμήματος VI των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καθοριστεί για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς ή μετά την εγγραφή τους στο eShop, μπορεί να συναχθεί ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και / ή της οδηγίας 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Αρ. 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τον Προμηθευτή καθορίζονται στο προφίλ κάθε στοιχείου του ιστότοπου του eShop. 

(2) Η τιμή των αγαθών με όλους τους φόρους που περιλαμβάνονται καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε στοιχείου στον ιστότοπο του eShop.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως πληροφορία στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

- Στο προφίλ κάθε προϊόν μέσα στον ιστότοπο του παρόχου eShop.

- Κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης προσδιορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει του παρόντος άρθρου είναι παρούσες τη στιγμή της απεικόνισής τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή του eShop πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας Αγοράς.

(6) Ο Προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπο του eShop.

(7) Ο Προμηθευτής δηλώνει, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τη συνολική αξία της σύμβασης για όλα τα εμπορεύματα που περιέχονται σε αυτήν.

Αρ. 13. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να αποδεχθεί προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον καταναλωτή για την αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο καταναλωτής επιλέγει εάν θα καταβάλει στον προμηθευτή την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Αρ. 14. (1) Ο Χρήστης δικαιούται, χωρίς την απαιτούμενη αποζημίωση ή κατάπτωση και χωρίς να δώσει κανένα λόγο, να ακυρώσει τη σύμβαση που έχει συναφθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, η τιμή της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τις οποίες ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να ελέγξει.

- για παραδόσεις αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με την ατομική του παραγγελία.

- για την παράδοση αγαθών τα οποία από τη φύση τους είναι αναλώσιμα ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή να υποστούν ταχεία υποβάθμιση ή απειλούν να επιδεινώσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων και των καλλυντικών.

- για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων περιοδικών.

(3) Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που αναφέρονται στην παρ. 54 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση που έχει συνάψει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο τίθενται στη διάθεση του καταναλωτή εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής του.

(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. (1) ο προμηθευτής υποχρεούται να του επιστρέψει πλήρως τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον καταναλωτή το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Από το ποσό που έχει καταβάλει ο καταναλωτής στο πλαίσιο της σύμβασης, παρακρατείται το κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα εμπορεύματα για δικό του λογαριασμό και έχει ειδοποιήσει σχετικά τον προμηθευτή.

(5) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τα εμπορεύματα που λαμβάνει από τον Προμηθευτή, την ποιότητά τους και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγράφου 1.

Αρ. 15. (1) Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών και το σημείο εκκίνησης από το οποίο εκτελούνται καθορίζεται για κάθε είδος ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου του eShop, εκτός εάν παραγγελθούν σε μία παράδοση. 

(2) Εάν ο Χρήστης και ο Προμηθευτή δεν έχουν καθορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας στον Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή του eShop.

(3) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση, διότι δεν έχει τα παραγγελθέντα προϊόντα, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον καταναλωτή και να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του σύμφωνα με τη σύμβαση.

(4) Στις περιπτώσεις της παρ. 3, ο Προμηθευτής δικαιούται να παραδώσει τα ίδια αγαθά της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο Προμηθευτής θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον καταναλωτή για την αλλαγή της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση προμήθειας σύμφωνα με την παρ. 4, το κόστος επιστροφής των προϊόντων θα είναι εις βάρος του Προμηθευτή. 

Αρ. 16. (1) Ο Προμηθευτής διαβιβάζει τα εμπορεύματα στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την παρουσία των περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο. 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής βεβαιώνουν τις περιστάσεις της παραγράφου 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά..

(3) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. 1 και του άρθου 61 του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών οτι πρέπει η πιστοποίηση να διεξάγεται από ένα πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης.


VII. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Αρ. 17. (1) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στον Χρήστη, τον χρόνο που καθορίζεται κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

(2) Εάν ο χρόνος σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι σε μεγαλύτερο διάστημα 30 ημερών.

Αρ. 18. Ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης και αν δεν είναι κατάλληλα να ειδοποιήσει αμέσως τον Προμηθευτή.


VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρ. 19. (1) Ο Παροχέας αναλαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, ο Προμηθευτής θα αποστείλει τα δεδομένα μόνο σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίστηκε από τον Χρήστη τη στιγμή της εγγραφής.

(3) Ο Προμηθευτής αποδέχεται και δηλώνει στον ιστότοπό του την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.stilno.gr.

Αρ. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να νομιμοποιήσει και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα για τα προσωπικά δεδομένα που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό του, ο Προμηθευτής δικαιούται να εφαρμόσει τη Διαδικασία "Απώλεια ή Ξεχάσατε το Όνομα και τον Κωδικό" που διατίθενται στη διεύθυνση www.stilno.gr.


IX. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αρ. 21. (1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή, για τους οποίους ο τελευταίος θα ενημερώνει σωστά όλους τους χρήστες του eShop που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή.

(2) Ο Προμηθευτής και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει επιπτώσεις στον Χρήστη κατόπιν ρητής ειδοποίησης από τον Παροχέα και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών ότι τους απορρίπτει.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις του Προμηθευτή σχετικά με την τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης κατά τη στιγμή της εγγραφής. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με τους όρους αυτού του Άρθρου δεν χρειάζεται να υπογραφούν με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν επίδραση σε αυτόν.

Αρ. 22. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση www.stilno.gr, μαζί με τυχόν προσθήκες και τροποποιήσεις τους.


X. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

Αρ. 23. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης με τον Προμηθευτή τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • κατά τη λήξη, την εκκαθάριση ή την πτώχευση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς.
 • μονομερώς, με ειδοποίηση από οποιοδήποτε μέρος σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους.
 • στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ·
 • σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές.
 • σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στο eShop. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις αγοράς που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκπληρωθεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.
 • στην περίπτωση άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης υπό τον αριθμό 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

XI. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Αρ. 24. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα ακυρώσει το σύνολο της σύμβασης.

Αρ. 25. Για τα ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί στην παρούσα συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαικής Ένωσης.

Αρ. 26. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλυθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

Αρ. 27. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του www.stilno.gr